Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
114 lượt xem

Quan hệ sản xuất là gì? Sự tác động với lực lượng sản xuất?

Bạn đang quan tâm đến Quan hệ sản xuất là gì? Sự tác động với lực lượng sản xuất? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Như chúng ta đã biết, trong sản xuất, quan hệ sản xuất và năng suất là hai yếu tố rất quan trọng, tác động lẫn nhau và liên quan mật thiết đến việc tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người.

Luật sư Tư vấn Pháp lý Tổng đài Tư vấn Trực tuyến Miễn phí: 1900.6568

Bạn đang xem: Quan hệ sản xuất là gì

1. Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất. Theo nghĩa chung nhất, quan hệ sản xuất là một yếu tố của phương thức sản xuất, là mặt xã hội của phương thức sản xuất. Quan hệ sản xuất là một số hình thái kinh tế – xã hội của các quan hệ kinh tế. Quan hệ giữa người với người trong quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện bản chất và bản chất của quan hệ lao động, xét trên phương diện khái quát nhất thì nó thể hiện bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế – xã hội và một mối quan hệ nhất định. Quan hệ sản xuất khách quan độc lập với ý thức của con người. Cấu trúc của quan hệ sản xuất bao gồm ba quan hệ cơ bản sau:

Quyền sở hữu tư liệu sản xuất. Trong lịch sử, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu được biểu hiện dưới hai hình thức cơ bản: sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và sở hữu xã hội.

Mối quan hệ giữa tổ chức quản lý sản xuất. Quan hệ này hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Vì những chủ thể xã hội nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội cũng sẽ đóng vai trò tổ chức và quản lý nền sản xuất vật chất xã hội.

Xem thêm: Nhập Khẩu Tại Chỗ Là Gì? Quy Định Và Thủ Tục Như Thế Nào?

Quan hệ phân phối sản phẩm theo lao động. Mối quan hệ này phụ thuộc vào quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Sở dĩ như vậy là do chủ thể xã hội nắm giữ tư liệu sản xuất đồng thời là người hưởng thụ ở trình độ cao hơn, là người có quyền quyết định việc phân phối sản phẩm vật chất xã hội.

Trong ba mặt của quan hệ sản xuất, có sự tác động qua lại. Nhưng quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ có vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất. Đồng thời, quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội khác nhau về bản chất và đối lập nhau về bản chất.

2. Ảnh hưởng đến năng suất:

Hiện nay, có nhiều quan điểm, cách hiểu khác nhau về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, thậm chí có những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận quy luật cơ bản của phép biện chứng Mác – Lênin. Việc hiểu và vận dụng mối quan hệ này là phù hợp với thực tế của Việt Nam, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và vững bước tiến tới xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất được biểu hiện thành quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội loài người – quy luật thống nhất trong quan hệ sản xuất. Phương thức sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Quy luật này là do c. Điều đã được khám phá là một quy luật khách quan, cơ bản và phổ biến xuyên suốt quá trình lịch sử loài người. Cùng với các quy luật khác, lịch sử loài người đã chuyển từ cấp độ thấp lên cấp độ cao hơn, từ dạng thành dạng và từ tình trạng kinh tế và xã hội này sang địa vị kinh tế xã hội khác. Hình thái kinh tế quy định sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.

Như chúng ta đã biết: lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt hợp thành của phương thức sản xuất, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng khách quan. Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tích hợp ở đây có nghĩa là quan hệ sản xuất phải là “hình thức phát triển” tất yếu của lực lượng sản xuất, tạo ra dư địa và trở thành động lực phát triển của lực lượng sản xuất. Về mặt khoa học, cần nhìn nhận sự phù hợp một cách biện chứng, có tính lịch sử – tức là, như một quá trình, ở trạng thái động. Năng suất là yếu tố động biến đổi nhanh, còn quan hệ sản xuất là yếu tố tương đối ổn định, biến đổi chậm, thậm chí lạc hậu.

Xem thêm: Năng suất là gì? Năng suất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Xem thêm: Top 7 màu son MLBB vừa xinh xắn vừa nựng môi hết cỡ – bạn đã thử chưa ?

Do đó, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt đối lập biện chứng của phương thức sản xuất. c. Nhãn này chứng tỏ vai trò quyết định của năng suất đối với quan hệ sản xuất, đồng thời cũng thể hiện tính độc lập tương đối của quan hệ sản xuất đối với năng suất. Quan hệ sản xuất tác động đến lực lượng sản xuất, quyết định mục đích xã hội của sản xuất, tác động đến lợi ích của người sản xuất, từ đó hình thành hệ thống các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đó là quy luật cơ bản nhất của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phù hợp với nhau, là quy luật gốc của sự phát triển xã hội.

Sự thay đổi và phát triển của xã hội loài người cuối cùng bắt nguồn từ quy luật này. Khác với quy luật tự nhiên, quy luật xã hội là quy luật hoạt động của con người tồn tại và vận hành thông qua hoạt động của con người và gắn với điều kiện thực tế, lịch sử và hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, việc hiểu và vận dụng quy luật xã hội chung, nhất là quy luật về sự thích ứng của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phải phù hợp với tình hình thực tế cụ thể của đất nước. Sự phát triển của đất nước và sự thay đổi của tình hình thế giới.

Trong việc tìm hiểu và giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ vừa qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng phải thấy rằng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, những mâu thuẫn mới, chưa phù hợp mới giữa lực lượng sản xuất và sản xuất. quan hệ, cản trở năng suất và sự phát triển của quan hệ sản xuất. Nước ta tuy đã bước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nước có thu nhập thấp và trung bình nhưng vẫn là một nước nghèo, nền kinh tế lạc hậu, nguy cơ nền kinh tế tụt hậu so với thế giới ngày càng tăng, khu ngày càng lớn hơn.

3. Các kiểu quan hệ sản xuất cơ bản ở Việt Nam hiện nay:

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, không phải xóa bỏ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất mà là phát triển sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Trong bối cảnh chuyển đổi sang hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc duy trì và phát triển hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là một yêu cầu khách quan và có tính quy luật. Bởi vì, trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sản xuất tư nhân, với tư cách là một bộ phận tự nhiên của quá trình kinh tế nhiều thành phần, còn có ý nghĩa thúc đẩy nền sản xuất tiên tiến và đời sống nhân dân phát triển. Mặt khác, duy trì và phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời thu hút các nguồn lực về vốn, lao động, chuyển giao công nghệ mới … đều thông qua sự quản lý của khu vực kinh tế tư nhân để thực hiện một nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ đóng vai trò quyết định và phổ biến trong việc quy định các hình thức sở hữu này nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân.

Trong cơ cấu kinh tế xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam, hình thức sở hữu công cộng ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Trong số đó, kinh tế quốc doanh luôn giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với nền kinh tế hiện nay. Vì vậy, xét theo quan hệ sản xuất cơ bản của nước ta hiện nay, bao gồm quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất cũ dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, chúng vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau. trong một cơ cấu kinh tế thống nhất. của. – Định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Xem thêm: Hiểu về khối lượng hợp đồng mở (Open Interest) – Green Chart

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *