Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
113 lượt xem

Quyết định chủ trương đầu tư là gì

Bạn đang xem: Quyết định chủ trương đầu tư là gì Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Quyết định chủ trương đầu tư là gì phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Luật Đầu tư công năm 2019 mới quy định về quyết định chính sách đầu tư với một số yếu tố mới. Đây là các quyết định của cấp có thẩm quyền về các quyết định liên quan đến dự án đầu tư.

Luật sư tư vấn pháp lý về quyết định chính sách đầu tư: 1900.6568

Bạn đang xem: Quyết định chủ trương đầu tư là gì

1. Quyết định chính sách đầu tư là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020), Điều 7:

“Chủ trương đầu tư” là quyết định của cấp có thẩm quyền về nội dung chính của phương án, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình, phê duyệt phương án đầu tư hoặc quyết định đầu tư dự án. Dự án đầu tư, Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công.

Danh sách các dự án cần được quyết định theo hồ sơ, chính sách đầu tư cụ thể như sau:

*) Dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư các chương trình, dự án sau:

a) Kế hoạch Mục tiêu Quốc gia, một Dự án lớn của Quốc gia đã được Quốc hội thông qua;

b) Kế hoạch đầu tư công đã được Chính phủ phê duyệt;

c) Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các chương trình, chương trình khác do Chính phủ quy định. chính quyền.

Xem thêm: Dự án nhóm b là gì? Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm b như thế nào?

*) n guyên nhân dự án do Thủ trưởng Bộ, cơ quan Trung ương quyết định chủ trương đầu tư:

a) Quyết định sử dụng quỹ đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý để đầu tư vào các dự án nhóm a, b và c, trừ các dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) được ủy quyền hoặc ủy quyền cho các chi nhánh của mình quyết định đầu tư đối với các dự án Nhóm b và c quy định tại điểm a của Điều này.

*) Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Kế hoạch đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;

b) Dự án nhóm a, b, c do tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

*) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định đầu tư các công trình, dự án sau đây:

a) Kế hoạch đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư;

Xem thêm: Tờ Đề xuất Đầu tư Dự án Chi tiết Nhất Hôm nay

b) Các mục thuộc nhóm b và c do cấp tương ứng quản lý, trừ các mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Giới thiệu về một số loại sẹo bất thường

Do đó, khi doanh nghiệp muốn đầu tư vào một dự án nào đó và cần xin chủ trương thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sẽ khác nhau tùy theo đặc điểm của dự án.

2. Thủ tục Xác định Chính sách Đầu tư:

  • Áp dụng Quyết định Chính sách Đầu tư:

Điều 20 Nghị định số 40/2020 / nĐ-cp quy định các văn bản sau:

‘Điều 20. Trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án, dự án đầu tư

1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án, dự án đầu tư:

a) Đã hoàn chỉnh báo cáo, báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án đầu tư, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến ​​thẩm định;

b) Quyết định của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

c) Báo cáo đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi;

Xem thêm: Mẫu đơn xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở chi tiết nhất

d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, công trình quy định tại khoản 1 Điều này là 05 bản.

3. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được xếp thành dự án riêng theo Luật Đầu tư công:

a) Đối với các dự án có các yếu tố xây dựng, hãy tuân thủ luật xây dựng;

b) Đối với dự án không có cấu kiện xây dựng, thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, các dự án còn lại được tách ra từ dự án lớn của quốc gia và được xếp vào dự án quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này. Dự án được phân loại theo quyết định chủ trương đầu tư. ‘

  • Thời gian xin quyết định chủ trương đầu tư:

Thời điểm quyết định đầu tư công trình, dự án kể từ ngày cấp quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ sau đây:

a) Chương trình Đầu tư Công: không quá 20 ngày;

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề xuất chính sách đầu tư theo Luật Đầu tư công

b) Nhóm dự án a: không quá 15 ngày;

c) Nhóm dự án b, c: không quá 10 ngày.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đề án, dự án:

a) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý các dự án, công trình thuộc nguồn ngân sách trung ương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quyết định đầu tư các công trình, dự án đã được phê duyệt. Được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. ;

Xem thêm: Wind Down là gì và cấu trúc cụm từ Wind Down trong câu Tiếng Anh

b) Cơ quan quản lý dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách cấp địa phương báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý đầu tư chuyên ngành cùng cấp quyết định đầu tư. . Kế hoạch và dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cấp nào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Luật Đầu tư công năm 2019 không có quy định chuyển tiếp đối với việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Các khoản đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo Luật số 28/2018 / qh14 và được đưa vào kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Như vậy, việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án này được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Theo quy định tại Điều 34 (1) Luật Đầu tư công năm 2019, người quyết định chủ trương đầu tư đối với phương án, dự án có quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Xem thêm: Trình tự và Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các dự án tại Mục 3 đã được UBND tỉnh xác định thuộc thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014 để quyết định chủ trương đầu tư nên thuộc thẩm quyền, trừ trường hợp Luật Đầu tư công năm 2019 có quy định khác. Chính sách đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, kể từ ngày 01/01/2020, chủ trương đầu tư đối với các dự án này sẽ do HĐND tỉnh quyết định. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đối với các dự án này theo quy định tại Điều 17 Khoản 7 Luật Đầu tư công năm 2019.

Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy hoạch hoặc dự án dẫn đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy hoạch hoặc dự án phải phê duyệt tổng mức đầu tư, trong đó có điều chỉnh tổng vốn đầu tư. Nhóm dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó, Luật Đầu tư công năm 2019 không quy định cụ thể về nội dung này. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các quy hoạch, dự án này cần phù hợp với quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019.

4. Quyết định chủ trương đầu tư nước ngoài:

Đối với một số chương trình và dự án sau đây, quyền quyết định thuộc về Thủ tướng Chính phủ:

  • Các dự án đầu tư và các dự án sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ các dự án mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này;
  • Kỹ thuật các dự án hỗ trợ sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị đầu tư dự án.

Hồ sơ đăng ký quyết định chính sách đầu tư ra nước ngoài

a) Hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm: mục tiêu, quy mô, hình thức, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu vốn; tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ lợi ích đầu tư của dự án ;

Xem Thêm: Mẫu Thư chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

d) Bản sao một trong các tài liệu xác nhận năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; đảm bảo năng lực tài chính của nhà đầu tư; Các tài liệu khác chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư;

đ) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc ủy quyền cho tổ chức tín dụng thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

e) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

g) Đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, công nghệ …, nhà đầu tư phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh đáp ứng các điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật tín dụng các tổ chức. Luật Chứng khoán, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngành Bảo hiểm.

Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích xây dựng và phát triển thị trường mới, mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thu ngoại hối; tiếp thu công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, và đóng góp cho xã hội quốc gia Nguồn lực bổ sung cho phát triển kinh tế.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư ra nước ngoài như thành lập tổ chức kinh tế ở nước sở tại; thực hiện hợp đồng bcc ở nước ngoài; mua một phần hoặc toàn bộ vốn đăng ký của tổ chức kinh tế nước ngoài; mua bán chứng khoán và các công cụ chuyển nhượng khác hoặc đầu tư thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vốn và các hình thức đầu tư khác đáp ứng các quy định của nước sở tại.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể dễ dàng và tự do đầu tư ra nước ngoài vào bất kỳ ngành nào, ở bất kỳ quy mô nào mà không có sự quản lý của nhà nước và các quy định cụ thể. Có thể có những dự án cần được quyết định theo chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Thí điểm sáp nhập các tỉnh để tinh gọn bộ máy – Tuổi Trẻ Online

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *